HTTP server odpovedá na požiadavok klienta odpoveďou, ktorá sa skladá z troch častí a nachádza sa v prvom riadku odpovede servera:

Prvá časť - verzia HTTP protokolu (napr.: HTTP/1.1), druhá časť - stav požiadavku_(napr.: 404)_ a tretia časť - stručný text popisujúci tento stavový kód (v prípade kódu 404 je krátky popis: Not Found). Kedže je pre mňa problém si zapamätať takéto veci napísal som si prehľad niektorých z nich.

Tieto stavové kódy môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 • 100 - 199 - informačné
 • 200 - 299 - úspešné
 • 300 - 399 - presmerované
 • 400 - 499 - neuspešné
 • 500 - 599 - chyba servera

Informačné

Informačné kódy sa môžu z klientovej strany nazvať aj čakacie, lebo znamenajú, že požiadavok bol prijatý a spracúva sa.

 • 100 Continue Začiatočná časť požiadavku bola prijatá, a klient môže posielať ďalšie požiadavky
 • 101 Switching Protocols Server dovoľuje zmenu protokolu na požiadavok klienta na verziu uvedenú v hlavičke

Úspešné

Tieto stavové kódy znamenajú že klientský požiadavok bol úspešne splnený.

 • 200 Ok Požiadavok klienta bol splnený a server odpovedá požadovanými dátami
 • 201 Created Pri uvedení tohoto kódu server posiela informáciu kde boli nové dáta umiestnené
 • 202 Accepted požiadavok nebol ihneď vybavený, aj keď bol prijatý. Nieje taktiež žiadna záruka že požiadavk bude úspešne splnený až do konca
 • 203 Non - Authoritative Information informácie uvedené v odpovedi servera su z nejakej kópie dokumentu, nepatriacej originálnemu serveru
 • 204 No Content Po prijatí takejto odpovede nemá prehliadač meniť zobrazovaný dokument
 • 205 Reset Content Prehliadač vymaže zobrazovaný dokument
 • 206 Partial Content Server vráti časť dát o požadovanej veľkosti

Presmerované

Tieto stavové kódy znamenajú že klientský požiadavok nebol splnený a klient musí previesť ďalšiu operáciu pre jeho splnenie

 • 300 Multiple Choices Požadované URI sa vzťahuje k viacej ako jednému dokumentu
 • 301 Moved Permanently Server neobsahuje uvedené URI a má sa použiť nové, uvedené v hlavičke dokumentu
 • 302 Found Požadované URI používa dočasne nové URI
 • 303 See Other Požadované URI sa dá nájsť na inom URI uvedenom v hlavičke pomocou požiadavku GET
 • 304 Not Modified Požadované URI sa od daného dátumu nezmenilo a klient ma použiť svoju lokálnu kópiu
 • 305 Use Proxy Požadované URI sa dá vyžiadať len cez proxy server uvedený v hlavičke

Neúspešné

Tieto stavové kódy znamenajú že klientský požiadavok nebol splnený a môžu zanmenať, že server potrebuje ďalšie informácie pre jeho splnenie

 • 400 Bad Request V požiadavku bola nájdená syntaktická chyba
 • 401 Unauthorized Požiadavok neobsahoval žiadanu autorizáciu
 • 403 Forbidden Požiadavok nebol splnený z dôvodu, ktorý nám server odmieta povedať
 • 404 Not Found Požadované URI neexituje
 • 405 Method Not Allowed Klientom požadovaná metóda nieje pre dané URI podporovaná
 • 406 Not Acceptable Požadované URI exzistuje ale je vo formáte ktorý nieje podporovaný
 • 407 Proxy Authentication Required Proxi server musí pred odoslaním požiadavku autorizovať
 • 408 Request Time - out Klient v požadovanom čase neposlal celý požiadavok na server
 • 409 Conflict Prišlo ku konfliktu s iným požiadavkom. V odpovedi servera by malo byť uvedené o aký konflikt sa jedná
 • 410 Gone Požadované URI neexituje a bolo presunuté na iné miesto
 • 413 Request Entity Too Large Požiadavok nebol serverom spracovaný lebo jeho telo je príliš dlhé
 • 414 Request - URI Too Long Požiadavok nebol serverom spracovaný lebo URI je príliš dlhé
 • 415 Unsupported Media Type Požiadavok nebol serverom spracovaný lebo telo požiadavku je v nepodporovanom formáte

Chyba servera

Tieto stavové kódy znamenajú že server zaznamenal chybu

 • 500 Internal Server Error Konfigurácia serveru alebo skriptu havarovala
 • 501 Not Implemented Klient požaduje operáciu ktorú server nedokáže vykonať
 • 502 Bad Gateway Server prijal chybnú odpoveď od iného servera
 • 503 Service Unavailable Služba nieje dočasne k dispozícii
 • 505 HTTP Version not supported Server nepodporuje verziu HTTP protokolu uvedenú v požiadavke