Po návode ako si pripravujem desktop s Ubuntu tu je stručný návod ako na rovnakej distribúcii rozbehať Ruby on Rails cez Ruby Version Manager (RVM).

Aktualizácia repozitárov, inštalácia curl a pridanie RVM

sudo aptitude update
sudo aptitude install curl
sudo curl -L get.rvm.io | bash -s stable
source ~/.rvm/scripts/rvm

Zistenie čo budeme musieť ešte nainštalovať

rvm requirements

Výstup vyzerá napríklad takto

Additional Dependencies:
# For Ruby / Ruby HEAD (MRI, Rubinius, & REE), install the following:
ruby: /usr/bin/apt-get install build-essential openssl libreadline6 
libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libyaml-dev 
libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-dev 
ncurses-dev automake libtool bison subversion pkg-config

Podľa toho inštaľujem

rvmsudo apt-get install build-essential openssl libreadline6 \
libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libyaml-dev \
libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-dev \
ncurses-dev automake libtool bison subversion pkg-config

Inštalácia Ruby

rvm install 1.9.3
rvm use 1.9.3 --default

Inštalácia Gems a Rails

rvm rubygems current
sudo gem install rails

Skúsim či sa všetko generuje tak ako má

rails new hello
cd hello
rails generate controller hello

Ak generovanie kontroléru konči s takouto hláškou

/var/lib/gems/1.9.1/gems/execjs-1.4.0/lib/execjs/runtimes.rb:51:in `autodetect':
Could not find a JavaScript runtime. See https://github.com/sstephenson/execjs for 
a list of available runtimes. (ExecJS::RuntimeUnavailable)

Stačí do Gemfile pridat riadok

gem 'therubyracer'

Spustiť bundler, ten sa o všetko postará

bundle install

Opať generujem kontrolér

rails generate controller hello

Spúštam server, perhliadač stačí namieriť na https://localhost:3000

rails server