Príkaz na vytvorenie databázy s UTF-8 kódovaním je nasledovný:

CREATE DATABASE namedb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_slovak_ci;

kde namedb je názov vytváranej databázy. Pokiaľ chcete aby každá vytváraná MySQL databáza bola v tomto kódovaní tak v konfiguračnom súbore my.cnf nastavte:

[mysqld >
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_slovak_ci

Teraz vytvoríme užívateľa s názvom tester s heslom t3st1ng ktorý bude mať práva na prácu s databázou namedb z localhost-u:

mysql> grant usage on *.* to tester@localhost identified by 't3st1ng';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

mysql> grant all privileges on namedb.* to tester@localhost ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Pripojenie k databáze môžete hneď otestovať $ mysql -u tester -p't3st1ng' namedb .