Pokiaľ používate XEN a máte na virtuále povelené VNC môžete sa naň pripojiť s klasickým klientom. Môže byť ale problém trafiť port, nakoľko je generovaný náhodne. Ako teda na to?

Prihlásime sa na stroj na ktorom beží XEN a spustíme virtuálny stroj:

xm create ubuntu-virtual xm list Name   ID Mem VCPUs  State  Time(s) Domain-0  0 2048    4  r-----         185.3 ubuntu-virtual          3 512 1  -b----          1.6

Zistíme PID nášho virtuálneho stroja:

ps xfa |grep ubuntu-virtual | grep vnc 6567 ? Sl 0:05 \_ /usr/lib64/xen-default/bin/qemu-dm -d 35 -domain-name ubuntu-virtual

Pozrieme si konkrétny port podľa PID:

netstat -lnpa | grep 6567 tcp        0      0 0.0.0.0:5939            0.0.0.0:* ...

Pripojíme sa s VNC klientom:

vnc 192.168.0.1:5939